Rusmiddelbruk: gevinster, skader og avhengighet. KORFORs kveldsskole med Sverre Nesvåg

Sverre presenterer kunnskap om store og viktige tema for alle oss som bruker et rusmiddel, de som selv har erfart eller står nær problematisk bruk og avhengighet av rusmidler, alle som skal forsøke å hjelpe personer med slike erfaringer og alle som er interessert i temaene.

sverre_nesvaag

Mandag 2. september. kl. 18.00

Rusmiddelbruk – gevinster og konsekvenser

Foredrag ved Sverre Nesvåg.

Rusmidler har vært brukt i nesten alle samfunn til alle tider, og for mange ulike formål. Samtidig har rusmiddelbruk alltid vært underlagt ulike former for uformell og formell kontroll og regulering. Til alle tider har en altså vært seg bevisst at bruk av rusmidler kan tjene mange opplevde gode formål, samtidig med at bruken kan føre til mange typer negative konsekvenser både for den enkelte, for nære andre og for samfunnet som helhet.

 

drugs sverre

I dagens samfunn har vi tilgang på svært mange typer rusmidler produsert og distribuert gjennom både lovlige og ulovlige kanaler. Vi diskuterer om bruk av ulike typer rusmidler kan aksepteres og hvor alvorlige konsekvenser de ulike rusmidlene fører til. Hvilken kunnskap har vi om de ulike rusmidlene: hvordan de omsettes, brukes og reguleres og hvilke konsekvenser bruken har? Det vil bli forsøkt besvart i denne delen av KORFORs kveldsskole.

 

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Arrangementet blir også streamet direkte her.

Reklamer

I høst fortsetter KORFORs kveldsskole!

Velkommen til KORFORs kveldsskole høsten 2019! Programmet finner du nedenfor.

Kveldsskolen er arrangementer som startet høsten 2018, på Sølvberget i Stavanger. Skolen handler om å formidle oppdatert kunnskap om forskning fra rusfeltet på en forståelig måte. Det er utrolig kjekt for oss at så mange er interesserte i å lære mer om tema som berører så mange mennesker.

Alle arrangementene vil bli streamet, slik at flest mulig kan få det med seg. KORFOR har et mål om at alle som har interesse av å lære mer om temaer knyttet til rus og avhengighet skal kunne delta. Det deles ut bevis for deltakelse hvis man deltar 3 ganger eller mer.

Alle arrangementene er gratis, og krever ikke påmelding. Vi gleder oss til å treffe deg der!

Mandag 2. september. kl. 18.00

Rusmiddelbruk – gevinster og konsekvenser

Foredrag ved Sverre Nesvåg. Hva er de opplevde gevinstene og hva er konsekvensene ved bruk av rusmidler?

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Sølvberget Kinosal

 

Mandag 7. oktober. kl. 18.00

Alkoholvaner, legemidler og helse

Foredrag ved Torgeir Gilje Lid. Hvordan kan våre alkoholvaner påvirke helsen? Og hva med vanedannende legemidler?

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Sølvberget Kinosal

 

Mandag 4. november kl 18.00

Ungdom, rus og psykisk helse

Foredrag ved Ove Heradstveit. Hvilke ungdom ruser seg, og hvordan kan vi forebygge rusproblemer hos unge?

Arr: Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i helse vest

Sølvberget Kinosal

 

Mandag 2. desember. kl. 18.00

Rusen og familien

Foredrag ved Anne Schanche Selbekk. Hvordan er det å leve med rusproblemer i familien? Hvordan kan pårørende og familie få støtte og involveres i behandling på en best mulig måte?

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Sølvberget Kinosal

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

 

 

 

 

 

KORFORs kveldsskole med Thomas Solgård Svendsen

Meningene om hva som er den beste hjelpen for mennesker som har et problematisk rusbruk er mange. Hvordan kan hjelpen som gis i behandling og andre hjelpetjenester bli stadig bedre?

I Norge er over 20.000 mennesker i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet vårt, blant annet med bakgrunn i et rusbruk som er problematisk for dem selv og omgivelsene deres. I tillegg er mennesker hvert år i kontakt med behandlingsapparatet vårt for utfordringer med rusbruk, og behandlingen må ofte gjentas over flere ganger.

Når det skrives og snakkes om hva god rusbehandling er, brukes ofte ord som «sømløs hjelp», «individualisering» og «effektive tjenester». Men hva er egentlig behandling for utfordringer med rus, og hva betyr slike ord for hjelpen som skal tilbys?

tore 3

KORFORs kveldsskole den 03.06.19 klokken 18 – 20 på Sølvberget i Stavanger skal handle om dette. Alle som har interesse for temaet er velkomne!

Arrangementet vil bli streamet via denne linken. Det blir en kveld med tydelig formidling av kunnskap på en forståelig måte. Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding.

Vi gleder oss!

 

KORFORs kveldsskole med Jone Ravndal Bjørnestad

Å bli kvitt rusproblemer er krevende. Hva er det da som gjør at noen får det til- både at de blir rusfrie, men også at de holder seg rusfrie over mange år?

Jone Ravndal Bjørnestad holder KORFORs kveldsskole om dette temaet den 06.05.19 på Sølvberget i Stavanger klokken 18 – 20. Publikum får blant annet høre om en ny studie fra Stavanger som får frem kunnskap om hva som skal til for å være rusfri over tid,  og gjøre store livsendringer. Arrangementet streames live her. 

splash3

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil kveldsskolen den 06.05.19 bli holdt i stor kinosal, sal nummer 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Det blir en kveld med tydelig formidling av kunnskap på en forståelig måte. Arrangementet er som alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

Hvilken betydning har nære relasjoner når mennesker skal endre på et problematisk rusbruk?

I denne artikkelen fra Marius Veseth og kollegaer utforskes betydningen som nære forhold, i denne sammenhengen venner og familie, har for personer som skal komme seg fra et problematisk rusbruk. Prosjektet er utviklet ved KORFOR.

Hva gjorde vi?

30 personer som er deltakere i Stayer-studien ved KORFOR ble intervjuet for å beskrive hva som skulle til for at de skulle komme seg fra et problematisk rusbruk, og utvikle det livet de selv ønsket seg. Alle disse 30 personene var rusfri på 4. eller 5. året, og har nå jobb eller er i utdanning. De har også sosiale nettverk som fungerer for dem slik de beskriver det. Intervjuene ble gjennomført av personer som selv har erfaringer med å endre på problematisk rusbruk, og prosjektet er slik basert på brukermedvirkning i forskning.

Hva fant vi?

Personene i studien beskrev forskjellige tema som var knyttet til betydningen av nære forhold. Det handlet om å bevege seg i en ustabil sosial verden i perioden etter problematisk rusbruk, der en del av de nære forholdene blir beskrevet som å skape utfordringer for personens bedringsprosess.

Det blir også beskrevet hvordan nære forhold var svært viktige for støtte, hjelp og utvikling for disse personene, og hvordan betydningen av nære forhold endrer seg etterhvert som livet går sin gang.

Veseth4

Hvorfor er dette viktige funn?

Resultatene i denne artikkelen er viktige fordi de understreker hvor sentralt det er at nære relasjoner tas med i betraktningen når mennesker skal få hjelp til å gjøre store endringer i sine egne liv, og at betydningen av nære forhold endrer seg over tid, på samme måte som hos alle mennesker. Resultatene minner oss på at jobben med å endre et liv, ikke kan gjøres alene. Dette er viktig kunnskap for hjelpeapparat, og ikke minst for dem som ønsker å forandre livet sitt blant annet ved å gjøre noe med sin rusbruk. Og ikke minst er dette viktig kunnskap for dem som står personen det gjelder nær.

Artikkelen drøfter også brukermedvirkning i forskning i rusfeltet, og løfter frem hvordan intervjuere med egenerfaringer kan ha bidratt til å stille andre typer spørsmål i dette prosjektet. Dette kan ha ført til at kunnskapen som er blitt utviklet har ligget tett på deltakernes levde erfaringer.

veseth1

Her er et av sitatene som beskrives i artikkelen for å understreke hvor viktige nære forhold er når man skal endre på viktige ting i livet:

So it’s my wife who has saved my ass a couple of times, she’s gotten me out of some really bad situations sometimes. I’ve been on the verge of relapsing, maybe meeting someone, being offered something, and then I’ve thought how good it would be to get that buzz, I’ve laid in bed and fantasized about it, but then luckily I’ve managed to be honest with her about it. Got it off my chest you could say, and…So it’s important to have good people around you then, who you can be honest with and talk to. You can’t do it alone.

Veseth3

Hvis du ønsker å få tilsendt artikkelen kan du kontakte meg på thla@sus.no.

KORFORs kveldsskole med Egon Hagen

Hvordan påvirker bruk av rusmidler hjernen vår?

KORFORs kveldsskole den 01.04.19 klokken 18 – 20 i kinosal 5 på Sølvberget i Stavanger, handler om hjernen vår og bruk av rusmidler. Det er forsker og psykolog Egon Hagen ved KORFOR som presenterer ny kunnskap denne kvelden. Arrangementet streames også live via denne linken.

Egon har publisert flere artikler som handler om bedringsprosesser etter problematisk rusbruk fra Stayer-studien, og er også kjent fra podcasten Psykologen.

egon1

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

 

 

 

Motivasjon og endring. KORFORs kveldsskole med Janne Årstad

Mener vi fortsatt at folk skal komme tilbake når de er «skikkelig motivert» for rusbehandling? Den 04.03.19 klokken 18 – 20 i kinosal 5 på Sølvberget i Stavanger kan du lære mer om motivasjon! Arrangementet streames også live via denne linken.

I teorien har vi lagt fra oss forståelser som: «kom tilbake når du er ordentlig motivert for rusbehandling» og at motivasjon er noe du har eller ikke har.

Men hva med i praksis?

Janne presenterer kunnskap om motivasjon og endringsprosesser hos personer som bruker et rusmiddel. Hun vil også snakke om hvordan vi forstår begrepet motivasjon, hvordan vi bør forstå det og hvilke utfordringer ulike forståelser kan ha på dette feltet.

kjerag

Motivasjon er et begrep som brukes av oss alle i vanlig dagligtale. Men forstår vi egentlig, eller tenker over, hva vi legger i begrepet og i hvilke sammenheng vi bruker det?

Janne vil utvide utbredte forståelser av motivasjon for å vise oss hvordan vi bedre kan forstå hva motivasjon faktisk er, og hvordan det kommer til uttrykk. Kunnskapen er relevant for personer med egen ruserfaring, pårørende og hjelpeapparatet – men også folk flest, fordi motivasjon angår oss alle, hele tiden!

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o